Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych

Serwis premium.yt gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

Administratorem danych jest

Szymon Kliniewski

Kontakt z administratorem danych: [email protected]

Czas przechowywania danych

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do utrzymania konta użytkownika oraz dostarczenia usługi zakupionej przez Użytkownika lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.

Zbierane typy danych

Wśród typów danych osobowych, które zbiera Serwis, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są:

- Informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

- Informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

- Informacje ułatwiające powiązanie danych w formularzu płatności z kontem użytkownika takich jak adres e-mail lub numer telefonu użytkownika wypełniającego formularz w celu poprawnej realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika.


Inne zgromadzone Dane Osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub kontekstowo, za pomocą dedykowanego tekstu wyświetlanego przy gromadzeniu danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika albo automatycznie zbierane podczas korzystania z Serwisu.


Jakiekolwiek korzystanie z plików cookies - lub innych narzędzi monitorowania - przez ten Serwis lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez ten Serwis, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika.


Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Dane Osobowe stron trzecich publikowane lub udostępniane przez Serwis i deklaruje prawo do komunikowania się z nimi lub nadawania do nich, zwalniając Administratora Danych z wszelkiej odpowiedzialności.

Miejsce przechowywania danych

Dane są przetwarzane na serwerach Administratora Danych i w innych miejscach, w których znajdują się związane z przetwarzaniem strony. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Administratorem Danych.

Wykorzystanie zgromadzonych danych

Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych.


Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu (administrację, sprzedaż, marketing, system prawny, administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych, listonosze, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) mianowanych, w razie potrzeby, Procesorami Danych przez Właściciela. Aktualny wykaz tych stron można uzyskać od Administratora Danych w każdej chwili.