Regulamin Płatności

1. Definicje

1.1. Usługodawca - Goxy Szymon Kliniewski ul. św Jana 11/4, 40-012 Katowice, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP 5030087161, REGON 522902017

1.2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

1.3. Usługa - wykonanie czynności opisanej w opisie przedmiotu dostępnego w sklepie z potwierdzeniem wykonania czynności na adres email Użytkownika.

1.4. Kanał płatności - jest to wybrany sposób zapłaty za wybrane świadczenie.

2. Zawarcie umowy

2.1. Regulamin dostępny do odczytu jest w formie elektronicznej w serwisie premium.yt.

2.2. Użytkownik przed zakupem dowolnego świadczenia jest zobowiązany do akceptacji regulaminu.

2.3. Zawarcie umowy odbywa się poprzez wybranie odpowiedniego świadczenia, wybranie kanału płatności przez Użytkownika i uiszczenia płatności za jego pomocą.

3. Płatności

3.1. Dostępnym kanałem płatności w serwisie jest przelew.

3.2. Ceny każdego świadczenia dla każdego kanału płatności są jawne i dostępne w formularzu dokonywania płatności.

3.3. Ceny świadczeń mogą różnić się ceną zależnie od wybranego kanału płatności.

3.4. Płatności Przelew oraz BLIK obsługiwane są przez: Spółkę Cashbill S.A., ul. Jana III Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000323297, NIP: 6292410801

3.5. Serwis premium.yt zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresów email użytkowników korzystających ze sklepu do informowania o promocjach i nowościach w serwisie premium.yt pod warunkiem, że użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych podczas dokonywania zakupu zaznaczając odpowiednie pole. Maile nie zostaną przekazane osobom trzecim.

3.6. W przypadku gdy użytkownik nie chce otrzymywać informacji o promocjach lub nowościach w serwisie ma prawo do zrezygnowania z ich otrzymywania, kontaktując się przez adres mailowy: [email protected]

4. Reklamacje

4.1. Jako iż serwis premium.yt świadczy usługi drogą elektroniczną, mogą wystąpić czasowe problemy z dostępnością. Jeśli z ewidentnej winy serwisu Użytkownik nie otrzyma właściwego świadczenia, ma prawo zgłosić reklamację kontaktując się przez następujący adres mailowy: [email protected]

4.2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.

4.3. Każda reklamacja powinna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Użytkownika.

4.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamacji w momencie kiedy nie zawiera ona wszystkich informacji pozwalających na jej rozpatrzenie.

4.5. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty email na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

5. Odstąpienie od umowy

5.1. Użytkownik może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na następujący adres mailowy: [email protected] w terminie 14 dni od dnia otrzymania usługi.

6. Zasady świadczenia usług

6.1. Serwis premium.yt, nie sprzedaje, nie przekazuje, ani nie rozpowszechnia jakichkolwiek danych użytkowników.

6.2. Ceny świadczeń w serwisie premium.yt w każdej chwili mogą ulec zmianie.

6.3. Zamówienia przyjmowane są całą dobę, 7 dni w tygodniu, a świadczenia realizowane są automatycznie w chwili uiszczenia opłaty.

6.4. Usługodawcą jest osoba fizyczna Szymon Kliniewski. Kontakt z usługodawcą: [email protected]

7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia: 20.09.2022r. Przed tym dniem obowiązywała poprzednia wersja regulaminu.

7.2. Regulamin płatności może ulec zmianie.